Support
www.muangthairich.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิคในโครงการเมืองไทย Health Care

วันที่: 2015-10-26 16:47:36.0

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิคในโครงการเมืองไทย Health Care

 

ขอนแก่นชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

ขอนแก่น (รัฐบาล เปิดเฉพาะ IPD)

45,46 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น

0-4333-6789

ขอนแก่นราม

193 ศรีจันทร์ เมือง ขอนแก่น

0-4333-3033-42

ราชพฤกษ์

150/19 มิตรภาพ เมือง ขอนแก่น

0-4333-3555-62

นครราชสีมาชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

กรุงเทพ ราชสีมา

1308/9 มิตรภาพ เมือง นครราชสีมา

0-4426-2000

เซ็นต์แมรี่

307 มิตรภาพ เมือง นครราชสีมา

0-4426-1261

ป. แพทย์

45-53 ไชยณรงค์ เมือง นครราชสีมา

0-4424-2742

สถานพยาบาลเวชกรรมกรุงเทพ ราชสีมา

80/1 มิตรภาพ ปากช่อง นครราชสีมา

(044) 279901, 327349

บุรีรัมย์ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

เอกชนบุรีรัมย์

197 หมู่ 2 ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์

0-4461-4100

มหาสารคามชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

ไทยอินเตอร์มหาสารคาม

1113/235 เทศบาลอาชา เมือง มหาสารคาม

043 723 669 ,721 770,712

มุกดาหารชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

87 มุกดาหาร-ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร

0-4263-3301-9

ยโสธร ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

หาญอินเตอร์เนชั่นแนล

29 มงคลบูรพา เมือง ยโสธร

0-4571-2141

ร้อยเอ็ดชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

กรุงเทพจุรีเวช

368 เทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด

0-4352-7111

ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

166 ปัทมานนท์ เมือง ร้อยเอ็ด

0-4352-7191

คลีนิกหู คอ จมูก (หมออภิชัย)

9/14 เปรมประชาราษฎร์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด

0-4351-1487

เลยชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

เมืองเลย-ราม

546 มะลิวัลย์ เมือง เลย

0-4283-3400-6

ศรีสะเกษ ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

ประชารักษ์เวชการ

872 อุบล เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ

0-4553-1313-8

สกลนครชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

รักษ์สกล

1446/47 รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร

0-4271-2800

สุรินทร์ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

รวมแพทย์ (หมออนันต์)

312/1 เทศบาล 1 ในเมือง เมือง สุรินทร์

0 4451 5700-1

สุรินทร์

68 หลักเมือง ในเมือง เมือง สุรินทร์

0 4451 1030

สุรินทร์รวมแพทย์ 1(เปิดเฉพาะ IPD)

93 เทศบาล 1 เมือง สุรินทร์

0-4451-1523

หนองคาย ชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

รวมแพทย์-หนองคาย

710 ซ.พรหมดำริย์ ประจักษ์ เมือง หนองคาย

0-4242-1412-4

หนองคาย (รัฐบาล)

1158 หมู่ที่ มีชัย ในเมือง เมือง หนองคาย

0 4241 3456

หนองคาย-วัฒนา

1159/4 ม.2 ในเมือง เมือง หนองคาย

0-4246-5201-8

หนองบัวลำภูชื่อคลีนิค

ที่อยู่

เบอร์โทร

สถานพยาบาลวีระพลการแพทย์

12 หมู่ที่26 วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เืมือง หนองบัวลำภู

0 4231 2334-5

อุดรธานีชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

70/7-8 ศุภกิจจรรยา หมากแข้ง เมือง อุดรธานี

0-4224-1031-3

เปาโล ปัญญาเวช

111 ประจักษ์ศิลปาคม เมือง อุดรธานี

0-4234-3111

เอกอุดร

555/5 โพศรี เมือง อุดรธานี

0-4234-2555

อุบลราชธานีชื่อโรงพยาบาล

ที่อยู่

เบอร์โทร

ราชเวช อุบลราชธานี

999 ชยางกูร ในเมือง เมือง อุบลราชธานี

0-4528-0040

อุบลรักษ์-ธนบุรี

46/4 บูรพาใน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี

0-4526-0285