Support
www.muangthairich.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 

ความรู้ประกันเบ็ดเตล็ด

ประกันเบ็ดเตล็ดเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้

1.หมวดประกันภัยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรืออมุ่งหวัง

   1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   1.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
   1.3 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
   1.4 ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง

2.หมวดการประกันภัยทางวิศวกรรม

   2.1 การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา
   คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก 
  เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย 
  การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ

   2.2 การประกันภัยเครื่องจักร 
   คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น 
  เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้

   2.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ    คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน
  อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ
  2.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค
   คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ 
  ความเสียหายจากการดับเพลิง

3.การประกันภัยความรับผิด

  3.1 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจาก
  การบำรุงรักษาและการดูแลสถานที่ ยังผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและ /หรือความบาดเจ็บ
   ทางร่างกาย

   3.2 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของประกอบวิชาชีพ
  คือ การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่
   จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ 
  อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ

   3.3 ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากต่อผลิตภัณฑ์
   คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บ
  ทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกาย
  หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
  และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

  3.4 ประกันภัยความรับผิดป้ายโฆษณา
   คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา และความสูญเสียหรือเสียหาย
   ต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา

4. การประกันภัยอื่นๆ

   4.1 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
   คือ คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ใช้สำหรับผู้เล่นกอล์ฟหรือการซ้อมในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ 
  จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนคือ
     4.1.1 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
     4.1.2 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
     4.1.3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
     4.1.4 ประกันอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย

  4.2 การประกันภัยโจรกรรม 
   "คือ ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
   โจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม"
   จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
     4.2.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     4.2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

  4.3 การประกันภัยสำหรับเงิน
   คือ การประกันภัยการสูญเสียเงิน

  4.4 การประกันภัยความซื่อสัตย์
   คือ การประกันภัยที่คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง

  4.5 การประกันภัยกระจก
   คือ การประกันภัยคุ้มครองการแตกหักของกระจกที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในสถานที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

จำนวนสินค้า: 9   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ประกันภัยผู้โดยสารเรือ (Boat Carrier)

ประกันภัยผู้โดยสารเรือ (Boat Carrier)

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ประกันภัยมะเร็ง

ประกันภัยมะเร็ง

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

วิชาชีพแพทย์

วิชาชีพแพทย์

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

PL Package โรงแรม รีสอร์ท ขนาดเล็ก

PL Package โรงแรม รีสอร์ท ขนาดเล็ก

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กรณีซื้อรถจักรยานยนต์แบบเงินสด

กรณีซื้อรถจักรยานยนต์แบบเงินสด

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เบี้ยร้านทอง

เบี้ยร้านทอง

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ประกันกอล์ฟ เหลือแผนเดียว

ประกันกอล์ฟ เหลือแผนเดียว

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ยกกำลัง 8

ยกกำลัง 8

ราคา 0.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1